• Latvian
  • Russian (CIS)
Džaivs

Džaivs parādījās 19. gad­simtā ASV di­en­vi­da­ust­ru­mos, pie tam, vi­eni uzs­ka­ta, ka džaivs bi­ja nēģeru de­ja, ci­ti – ka tā bi­ja in­diāņu se­mino­lu ka­ra de­ja Flo­ridā (apkārt not­vertam bālģīmim vai viņa gal­vaska­usam). Pastāv arī ver­si­ja, ka nēģeri de­joja džaivu vēl Āfrikā, un pēc tam to sāka de­jot in­diāņi.

Vārds „Ji­ve” ir līdzīgs Di­en­vidāfri­kas vārdam „Jev” – „runāt vi­eg­li”. Kā arī vārdam „Ji­ve” ir līdzīga nozīme nēģeru slengā: „mal­dināšana, viltīgums”, bet, varbūt, tā ir iz­cels­me no angļu „ji­be”, kas slengā nozīmē „lētās pre­ces”, „ma­rihuāna”. Precīzi nav zināms kurš no šiem vārdi­em kal­po­ja par avo­tu de­jas no­sa­uku­mam, un tātēļ nav ska­id­ra tajā iekļautā primārā nozīme.

dzajv

1880-os Ji­ve jau bi­ja sa­cesību de­ja - to de­jojanēģeri ASV di­en­vi­dos, lai iegūtu bal­vas - vis­biežāk tas bi­ja pīrāgs. Šī iemes­la dēļ tajā la­ikā tas iegu­va sla­vu kā Ca­kewalk (Pīrāga pas­ta­iga). Tad šī de­ja sastāvēja no divām daļām - sākumā svinīgs pāru iznāci­ens, pēc tam ied­vesmo­jošā daļa, ku­ru dalībni­eki de­joja spe­ciāli šūtos kostīmos. Pa­vadošā mūzi­ka sa­ucās Rag­ti­me (rag - lu­pata), iespējams tāpēc, ka dalībni­eki uzģērba sa­vas labākās "lu­patas", vai arī tāpēc, ka mūzi­ka bi­ja sin­kopēta - "sa­ra­ustīta".

Mūzi­ka un de­ja bi­ja po­pulāras Čikāgas un Ņujor­kas nēģeru vidū. Šī aiz­dedzi­nošā nēģeru de­ja kra­si kons­trastēja ar iero­bežoto un strik­to augšējo ASV un Li­elb­ritāni­jas bal­to slāņu de­ju.

Pašā sākumā, 1927. gadā, de­ju de­joja ti­kai ja­unā pa­aud­ze. Vecākie de­jotāji to ne­at­balstīha un mēģināja aiz­li­egt dēļ tās ne-prog­re­sivitātes: tā ti­ka de­jota uz vi­etas un tas tra­ucēja ci­ti­em de­jotāji­em, kas kustējās pa no­te­ik­tu de­jas līni­ju. De­ja arī turpmāk pa­lika kā ja­unat­nes de­ja, iz­ma­ino­ti­es par svin­gu, bu­gi-vu­gi, bi-bop, rock, tvis­tu, dis­ko un Hast­lu (Swing, Bo­ogie-Wo­ogie, Be-Bop, Rock, Twist, Dis­co and Hust­le).

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk