• Latvian
  • Russian (CIS)
Ča-ča-ča

1952. gadā sla­vens angļu bal­les de­ju sko­lotājs Pjērs La-vells (Pi­er­re La-vel­le), ap­meklējot Ku­bu, iera­udzīja oriģinālu rum­bas iz­pildīju­mu ar pa­pil­dus soļiem, ar pi­emēro­ti­em pa­pil­dus si­ti­eniem mūzikā, kad ritms ti­ek ve­idots ar kas­taņešu, bun­gu si­ti­eniem, ar trīs ak­centēti­em kla­bošiem. Atg­riežoti­es Ang­lijā, viņš sāka pas­ni­egt šo va­ri­an­tu, kā at­se­višķu ja­unu de­ju.

Varētu būt, ka de­jas no­sa­ukums radās no spāņu „Cha-cha” – „ča-ča” (ļoti ned­roši), vai arī „cha-char” – košļāt ko­kas la­pas” (va­irāk vai mazāk) vai no „char” – „tēja”. Bet, vis­va­irāk iespējams, ka no­sa­ukums radās no ātrās un ja­utrās ku­bas de­jas „Gu­ara­cha” (gu­arača), kā arī no at­ti­ecīgo mūzi­kas ins­tru­men­tu līdzskanīgi­em klikšķiem šases la­ikā. Gu­arača de­ja bi­ja po­pulāra Eiropā pagājušā gad­simta be­igās, 1898. gadā tā ti­ka ienes­ta de­ju anamb­le­jas prog­rammā Co­upar An­gus, Sko­tijā.

cha-cha-cha

Сло­во “Mam­bo” - имя жри­цы, точ­нее бо­гини ву­ду в нег­ри­тянс­кой аф­ри­канс­кой ре­лигии, ритм ра­нее выс­ту­кива­ли пал­ка­ми по вы­сушен­ным че­репам… Та­ким об­ра­зом, ча-ча-ча про­ис­хо­дит от ре­лиги­оз­ных ри­ту­аль­ных тан­цев За­пад­ной Аф­ри­ки и ку­бинс­ких мед­ленных тан­цев . Есть три ос­новных ва­ри­ан­та мам­бо - sing­le, do­ub­le, and trip­le; трой­ной име­ет пять ша­гов на один такт и имен­но этот ва­ри­ант ис­поль­зо­вал­ся в ча-ча-ча. Ча-ча-ча сей­час тан­цу­ет­ся в рит­ме 120 уда­ров в ми­нуту. Ша­ги де­ла­ют­ся на каж­дый удар, с силь­ным дви­жени­ем бе­дер, ко­лени вып­рямля­ют­ся на каж­дом ша­ге. Вес рас­по­ложен впе­реди, на нос­ках, все ша­ги вы­пол­ня­ют­ся с нос­ка, дви­жение про­ис­хо­дит вдоль по­ла без под­ня­тий и опус­ка­ний. Шас­се вы­пол­ня­ет­ся на счет “4 и”, ис­поль­зу­ет­ся, что­бы под­черк­нуть шаг на счет “раз”, ко­торый дли­нее дру­гих ша­гов по му­зыке. Во вре­мя тан­ца па­ры долж­ны пе­редать ве­селый, без­за­бот­ный и раз­вязный ха­рак­тер, в от­ли­чие от ли­рич­ной рум­бы. Ес­ли рум­ба - соб­лазне­ние и пе­режи­вание, то ча-ча-ча - это уже са­ми ор­гии.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk