• Latvian
  • Russian (CIS)
Samba

Sam­bas vēstu­re – tā ir af­rikāņu de­ju ap­vi­enošanās vēstu­re. Šīs de­jas parādījās Brazīlijā kopā ar ver­gi­em no Kon­go un An­go­las, kopā ar spāņu un por­tugāļu dejām, ku­ras Di­en­vi­dame­rikas ieka­rotāji at­ve­da uz Eiro­pu. 14. gad­simtā por­tugāļi ņēma līdzi uz Brazīli­ju da­udz ver­gu no An­go­las un Kon­go, ku­ri, sa­vukārt, at­ve­da līdzi no Āfri­kas tādas de­jas, kā Ca-ta­re-te, Em-bo-la­da un Ba-tu­que. Šīs de­jas Eiropā ska­itījās ļoti grēcīgas, jo de­jas pro­cesā part­ne­ri pi­eskārās vi­ens ot­ram ar nabām (jā, tieši ar nabām, ne­vis ar vēde­ri­em – ink­vizīci­ja ta­jos la­ikos bi­ja ļoti sting­ra un in­te­lek­tuāli attīstīta). Em-bo-la­da – de­ja, kurā ti­ek attēlo­ta govs ar bum­biņām uz ra­gi­em drošībai, vārds „em­bo­lada” Brazīlijā šobrīd ir si­nonīms vārdam „muļķīgs”. Ba­tique bi­ja tik po­pulārs, ka Spāni­jas ka­ralis Ma­nu­els I iz­de­va li­kumu, kurš aiz­li­edz šo de­ju. Tā ir de­ja aplī ar bum­bulīšiem, līdzīga čarl­sto­nam, ar pāri, ku­ra de­jo apļa vidū.

samba
 
Ča-ča-ča

1952. gadā sla­vens angļu bal­les de­ju sko­lotājs Pjērs La-vells (Pi­er­re La-vel­le), ap­meklējot Ku­bu, iera­udzīja oriģinālu rum­bas iz­pildīju­mu ar pa­pil­dus soļiem, ar pi­emēro­ti­em pa­pil­dus si­ti­eniem mūzikā, kad ritms ti­ek ve­idots ar kas­taņešu, bun­gu si­ti­eniem, ar trīs ak­centēti­em kla­bošiem. Atg­riežoti­es Ang­lijā, viņš sāka pas­ni­egt šo va­ri­an­tu, kā at­se­višķu ja­unu de­ju.

Varētu būt, ka de­jas no­sa­ukums radās no spāņu „Cha-cha” – „ča-ča” (ļoti ned­roši), vai arī „cha-char” – košļāt ko­kas la­pas” (va­irāk vai mazāk) vai no „char” – „tēja”. Bet, vis­va­irāk iespējams, ka no­sa­ukums radās no ātrās un ja­utrās ku­bas de­jas „Gu­ara­cha” (gu­arača), kā arī no at­ti­ecīgo mūzi­kas ins­tru­men­tu līdzskanīgi­em klikšķiem šases la­ikā. Gu­arača de­ja bi­ja po­pulāra Eiropā pagājušā gad­simta be­igās, 1898. gadā tā ti­ka ienes­ta de­ju anamb­le­jas prog­rammā Co­upar An­gus, Sko­tijā.

 
Džaivs

Džaivs parādījās 19. gad­simtā ASV di­en­vi­da­ust­ru­mos, pie tam, vi­eni uzs­ka­ta, ka džaivs bi­ja nēģeru de­ja, ci­ti – ka tā bi­ja in­diāņu se­mino­lu ka­ra de­ja Flo­ridā (apkārt not­vertam bālģīmim vai viņa gal­vaska­usam). Pastāv arī ver­si­ja, ka nēģeri de­joja džaivu vēl Āfrikā, un pēc tam to sāka de­jot in­diāņi.

Vārds „Ji­ve” ir līdzīgs Di­en­vidāfri­kas vārdam „Jev” – „runāt vi­eg­li”. Kā arī vārdam „Ji­ve” ir līdzīga nozīme nēģeru slengā: „mal­dināšana, viltīgums”, bet, varbūt, tā ir iz­cels­me no angļu „ji­be”, kas slengā nozīmē „lētās pre­ces”, „ma­rihuāna”. Precīzi nav zināms kurš no šiem vārdi­em kal­po­ja par avo­tu de­jas no­sa­uku­mam, un tātēļ nav ska­id­ra tajā iekļautā primārā nozīme.

 
Rumba

Rum­ba – ir de­ja, ko sāka de­jot af­rikāņu nēģeri, at­vestie uz Ku­bu pagājušā gad­simta be­igās. Šī de­ja iz­ceļ kor­pu­sa kustību, ne­vis kāju kustību. Sa­režģīti, uz­liktie vi­ens uz ot­ra rit­mi, kas radās kla­uvējot ar po­di­em, ka­rotēm, pu­delēm, ir va­irāk svarīgi, nekā pa­ti me­lodi­ja. Rum­ba, kom­binācijā ar eiro­piešu Cont­ra­dan­zu parādījās Ha­vanā, 19. Gad­simtā. No­sa­ukums „Rum­ba”, iespēja­mi, radās no de­ju gru­pu „rum­bo­so or­qu­est­ra” no­sa­uku­ma, tomēr Spānijā vārds „rum­bo” nozīmē „ceļš” (kri­evu va­lodā „rum­ba” jūras kon­tekstā - vir­zi­ens), bet „rhum” – ir liķiera šķira, ku­ra bi­ja po­pulāra Karību ba­se­inā, pie tam, jeb­kurš no šiem vārdi­em var tikt iz­mantots, lai ap­rakstītu šo de­ju. Oriģināla no­sa­uku­ma jēga, ma­nuprāt, ir „dvēse­les ceļš”

 

  • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk