• Latvian
  • Russian (CIS)
Vīnes valsis

Pir­ma­is Vīnes val­sis ir datēts ar 12.-13. Gad­simtu un pi­emērots dejā ar no­sa­uku­mu „Nach­tanz”. Pa­matā strīdus iz­sa­uc di­vas de­jas parādīšanās ver­si­jas – ģermāņu (Ang­lijā sa­ukts „vācu”) val­sis, un franču, vai precīzāk, franču-itāļu. Acīmrez­da­ma li­eta, ka Vīnes val­sis ne­parādījās Aust­rijā, bet to tā sa­uc, jo 19. gad­simta sāku­ma tas pārdzīvo­ja vi­sa­ugstāko po­pula­ritāti Vīnē, Štra­usa mūzi­kas pa­vadībā. Aps­katīsim abas ver­si­jas, pie tam, ir vērts atzīmēt, ka li­elākā daļa pētni­eku to tomēr uzs­ka­ta par franču...

Val­sis ir de­ja, ku­ra ti­ek iz­pildīta mūzi­kas pa­vadībā, kur ir trīs si­ti­eni taktī. Kat­ra takts sākas ar rit­ma si­ti­eniem un be­id­zas ar mazāk iz­te­ik­ti­em si­ti­eniem, kas ra­da li­elas grūtības iesācēji­em, bet pi­eredzējušiem de­jotāji­em tāds ritms ve­ido apbrīno­jamas ro­man­tiskas no­tis. De­ju vēstu­ri uz „trim ce­turt­daļām” var iz­se­kot samērā vi­eg­li, jo li­elākā de­ju daļu de­jo uz di­vi­em un čet­ri­em si­ti­eniem (ga­lu galā kājas mums ir di­vas!), bet trīsdaļīgu de­ju nav da­udz.

venskij_vals

Vi­ens no sla­venāka­ji­em šīs de­jas attēli­em ir glez­na, kurā ir attēlo­ta Ang­li­jas ka­rali­ene Eli­zabe­te I (Eli­zabeth I), ku­ra de­jo vol­tu ar grāfu Lan­kaste­ru (Le­ices­ter), un ir pacēlu­si­es virs grīdas grāfa rokās. Pats in­te­resantāka­is ir tas, ka glez­nas fonā ir Fran­ci­jas ka­raliskās ti­esas zāle!

1813. gadā dusmīga­is lords Ba­irons, redzēdams sa­vu si­evu dra­uga rokās ne­pieļaujamā attālumā, rakstīja: „Va­rens džen­telme­nis, kā huzārs, šūpo­jas ar dāmu, kā uz šūpolēm, pie tam, tie abi griežas, kā ma­ij­va­boles uz vi­ena īle­na.”

1999. ga­da 3. jūnijā ap­ritēja 100 ga­di kopš Jo­hana Štra­usa „Valšu ka­raļa” nāves. Viņš pi­ed­zi­ma 1825. ga­da 25. augustā Vīnē, un no­mira 1899. gadā. Viņa tēvs, kurš pi­ed­zi­ma Vīnē 1804. gadā, to­re­iz bi­ja pats po­pulārāka­is kom­po­nists Aust­rijā, un arī viņu sa­uca Jo­hans Štra­uss. Pa­te­ico­ti­es viņa aud­zināšanai, ka arī pa­te­ico­ti­es tam, ka viņi abi pi­ed­zi­ma Vīnē, val­si sāka sa­ukt par „vīnes val­si”. Ļoti ga­ru, īpaši ta­jos la­ikos, dzīvi „Valšu ka­ralis” nodzīvo­ja mūzikā, sa­cerēja va­irāk nekā 500 valšu, dažādas pol­kas, kad­riļas un maršus. Viņš bi­ja precēji­es trīs re­izes, viņa pirmā si­eva Džeti­ja Treff­za, dzi­edātāja, pārli­ecināja viņu pārba­udīt spēkus ope­retē, un viņa „Sikspārnis” (1874) un „Čigānu ba­rons” (1885) kļuva par ope­retes kla­siku. 19. gad­simta milzīgs kom­po­nis­tu ska­its, Jo­hana Štra­usa brāļi un brāļadēli sa­cerēja valšus, at­ra­dot ied­vesmu viņa daiļradē.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk