• Latvian
  • Russian (CIS)
Lēnais fokstrots

Pilns de­jas no­sa­ukums – lēna­is foks­trots (sākotnēja­is „foks­trots” ne­da­udz atšķiras no mūsdi­enīgā). Šī de­ja ti­ek iz­pildīta 4/4 ritmā un tempā 120 si­ti­eni minūtē. Foks­trots – ir vi­ena no vis­dabīgajām dejām, kurā ti­es­neši uz­re­iz var pa­manīt vai pāris prot to de­jot, vai nē.

Vikt­ro­riāņu ērā ri­etu­mu sa­bi­edrībā vēl ātrākā tāda ti­pa de­ja sa­ucās “One step” vai “Two Step”. (Vai at­ce­rati­es Pu­gov­ki­na de­ju „Kāzas Maļinovkā” filmā? Tā bi­ja „Two Step”!) No­sa­uku­mi bi­ja dažādi, bet de­ja tāda pa­ti, jo „vi­ens so­lis uz vi­enu si­ti­enu” vai „ di­vi soļi vi­enā taktī”. 1914. ga­da va­sarā foks­tro­tu iz­gudro­ja vo­deviļas ak­ti­eris Har­rijs Foks (Har­ry Fox). Viņa īsta­is vārds ir Artūrs Kar­ring­fords (Art­hur Car­ring­ford), viņš pi­ed­zi­ma Po­monas pilsētā, Ka­lifor­nijā, 1882. gadā, un sāka iz­mantot „Fox” pse­idonīmu par go­du sa­vam vectēvam.

fokstrot

1914. ga­da 29. ma­ijā “Variety Maga­zine” rakstīja: “Vi­en­tuļās zva­igz­nes de­bija - Har­ri­ja Fok­sa un uzstāšanās starp filmām ir ne­apšaubāms panākums. Dol­li­ja māsas kat­ru nak­ti uzstājas "Jumtā", Ņujorkā. Nākošnedēļ no­tiks de­ju sa­censības un uz­varētāji saņems zel­ta ka­usus”.

Ti­kai 1950. ga­dos ti­ka attīstīta „pārskatītā teh­ni­ka”, kurā kre­isā un labā kāja kustās pēc sa­vas līni­jas, ti­kai la­iku pa la­ikam trāpot svešajā. Pirmā pa­sa­ules ka­ra be­igās lēna­is foks­trots sastāvēja ti­kai no trīs soļiem (trīskāršais so­lis). 1918. ga­da be­igās bi­ja iz­domāts „vil­nis” („the wa­ve”), sa­uca­ma­is arī „jazz-roll”.

Li­els figūru ska­its bi­ja iz­domāts 1922. gadā. Tos iz­domāja sla­vens de­jotājs, de­ju kon­kursu uz­varētājs Franks Fords, tajā ska­itā arī „he­el­turns”. Tobrīd sla­vena­is de­ju pāris Ver­nons un Ire­ne Kast­li, iztērēja da­udz la­ika, lai po­pula­rizētu foks­tro­tu, uzs­ka­tot to par labāko no eiro­piešu un vispār visām iespējamām dejām.

Foks­tro­ta ve­idi - Peabody, Kviks­teps un Foks­trots - Rose­land. Pat Lindy Hop un Hust­le sti­la de­jas daļēji ro­das no Foks­tro­ta.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk