• Latvian
  • Russian (CIS)
Lēnais valsis

Val­sis ti­ka ievi­ests ASV 19. gs. vidū. Vīnes valša temps bi­ja pi­etieka­mi ātrs, un drīzumā vi­en kom­po­nis­ti sāka rakstīt mūzi­ku, ku­ra bi­ja da­udz lēnāka. No šīs mūzi­kas attīstās ja­uns Valša stils - tā sa­uca­ma­is Bos­to­nas val­sis, ar lēnāki­em pag­ri­ezieni­em un ar ilgākām, slīdošākām kustībām. Ap 1874. ga­du Ang­lijā iz­ve­idojās ļoti ietekmīgs „Bos­to­nas klubs" un sāka parādīti­es ja­uns de­jas stils - angļu, ku­ru vēlāk no­sa­uca par Lēno Val­si (Slow Waltz).

medlennij_vals
 
Vīnes valsis

Pir­ma­is Vīnes val­sis ir datēts ar 12.-13. Gad­simtu un pi­emērots dejā ar no­sa­uku­mu „Nach­tanz”. Pa­matā strīdus iz­sa­uc di­vas de­jas parādīšanās ver­si­jas – ģermāņu (Ang­lijā sa­ukts „vācu”) val­sis, un franču, vai precīzāk, franču-itāļu. Acīmrez­da­ma li­eta, ka Vīnes val­sis ne­parādījās Aust­rijā, bet to tā sa­uc, jo 19. gad­simta sāku­ma tas pārdzīvo­ja vi­sa­ugstāko po­pula­ritāti Vīnē, Štra­usa mūzi­kas pa­vadībā. Aps­katīsim abas ver­si­jas, pie tam, ir vērts atzīmēt, ka li­elākā daļa pētni­eku to tomēr uzs­ka­ta par franču...

 
Tango

Ti­ek uzs­katīts, ka Tan­go ir ar­gentīniešu de­ja. Bet, ja Jūs pa­ja­utāsi­et par Tan­go Brazīlijā, Mek­sikā, Bolīvijā, Pa­rag­vajā, Kubā un Spānijā, tad katrā no šīm valstīm Jums at­bildēs, ka Tan­go ir viņu na­ci­onālā de­ja. Tan­go iza­ugs­me ir ļoti sa­režģīta, un šīs de­jas sak­nes ved dziļi gad­simtu mijā.

 
Kviksteps

Kviks­teps pēc sa­vas būtības ir ātrs foks­trots. 20-os ga­dos da­ud­zi orķest­ri un džez-ben­di sāka iz­pildīt foks­tro­tu ātrā tempā, pāre­jot no nosvērta de­viņpads­mitā gad­simta uz mežonīgā div­desmitā gad­simta rit­mu. Tie, ku­ri pra­ta de­jot foks­tro­tu ballēs, bi­ja al­laž ne­ap­mi­erināti ar to, ka ka­ut kādas kustības pa­lika ne­iespēja­mi de­jot, nācās iz­gudrot ja­unas. Par šīm problēmām rakstīja da­udz tā la­ikā po­pulārās avīzēs.

 
Lēnais fokstrots

Pilns de­jas no­sa­ukums – lēna­is foks­trots (sākotnēja­is „foks­trots” ne­da­udz atšķiras no mūsdi­enīgā). Šī de­ja ti­ek iz­pildīta 4/4 ritmā un tempā 120 si­ti­eni minūtē. Foks­trots – ir vi­ena no vis­dabīgajām dejām, kurā ti­es­neši uz­re­iz var pa­manīt vai pāris prot to de­jot, vai nē.

 

  • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk