• Latvian
  • Russian (CIS)
Deju kursi bērniem

Bal­les de­jas ir māksli­ni­ecisks spor­ta ve­ids. Tas attīsta bērni­em rit­ma izjūtu un mu­zika­litāti, fi­zis­ko spēku un elastīgu­mu, ko­or­dināci­ju un kustību at­miņu, iz­turību un dis­ciplīnu, grāci­ju un sti­lu.

Vi­sas šīs īpašības ir ne­pi­eciešamas lai uzstātos uz de­ju grīdas, iz­pildot sa­režģītus de­ju ele­men­tus. Vi­eni no svarīgāka­ji­em panāku­mu ele­men­ti­em ir vi­enmērīgas kustības, pi­evilcīgs pāra ārēja­is izs­kats, un, pro­tams - ko­man­das gars.

shkola_deti_2

Vi­su šo Jūsu bērns var iemācīti­es mūsu de­ju kur­sos. Tas ir ne ti­kai ska­is­ti, bet arī no­derīgi!

Pro­fesi­onālā prog­ramma bērni­em sevī iekļauj di­vu no­vir­zi­enu de­jas: Eiro­piešu de­jas un Latīņame­rikas de­jas. Kat­ru nedēļu ti­ek rīko­tas ho­re­ogrāfi­jas, kla­siskā ba­leta, mo­dernā ba­leta un jazz-ba­leta tre­niņi.

 Nodarbību saraksts bērniem

Nodarbības bērniem no 3 līdz 6 gadi:

  • Pirmdiena: 18:00 - 19:00
  • Trešdiena: 18:00 - 19:00

Nodarbības bērniem no 3 līdz 6 gadi (otrajā gadā apmācība):

  • Pirmdiena: 19:00 - 20:00
  • Ceturtdiena: 19:00 - 20:00

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk