• Latvian
  • Russian (CIS)
„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta deju grupā

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija).

shkola_deti_2

Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas paredz ne tikai sporta deju tehnikas apmācību, bet arī kustības plastiskuma, koordinācijas, pareizas stājas veidošanu, kā arī bērna veselības un kopējas fiziskās sagatavotības uzlabošanu.

Nāciet un pievienojieties kluba „Daugava” draudzīgajam kolektīvam!

 

Laipni lūdzam deju klubā Daugava!

Jau va­irāk kā 25 ga­dus de­ju klubs „Da­uga­va” ve­iksmīgi sa­gata­vo dažādu līmeņu de­jotājus. Mēs strādājam ar vi­si­em: ar ti­em, kas vēlas kļūt par čem­pi­oniem, lai pi­edalītos li­elāka­jos pa­sa­ules turnīros, gan arī ar ti­em, ku­ri­em vi­enkārši patīk de­jot.

Mūsu klubā strādā starp­ta­utiskās kla­ses tre­neri. Klu­ba de­jotāji ieņēma un tur­pi­na ieņemt augs­tas vi­etas li­elākajās starp­ta­utis­kajās sa­censībās. Ja jūs vi­enkārši vēla­ti­es iemācīti­es de­jot, tad at­radīsi­et mūsu klubā sev in­di­viduālu pi­eeju un pats gal­ve­na­is – da­udz ja­unu dra­ugu.

 
Deju klubs Daugava piedāvā:

De­jas no­darbības bērni­em un pi­eaugušaji­em - jeb­ku­rai ga­umei, kā arī palīdzība jūsu svētku pasāku­mu or­ga­nizācijā. Ve­di­et pie mums sa­vu bērnu, un viņš jau kopš bērnības iemācīsi­es strādāt ko­mandā, jo de­ja pārī ir labāka­is ve­ids, kā apgūt sa­dar­bošanās mākslu.

Atnāci­et uz mūsu kur­si­em un jūs va­irs nesēdēsi­et malā de­ju pasāku­mos! Iemāci­eties sa­vu kāzu val­si pie mūsu tre­neri­em un jūs ar li­elu pri­eku skatīsi­eties sa­va pasāku­ma vi­deo ieraks­tu at­kal un at­kal. Ielūdzi­et mūs pie se­vis uz jeb­ku­ri­em svētki­em - no kor­po­ratīvās ballītes līdz iz­la­idu­ma bal­lei un bērna dzimšanas di­enai – mēs neļausim jums gar­la­iko­ti­es!

Jūsu pārim pas­liktinājās re­zultāti? Nāci­et, mēs palīdzēsim tikt ar to galā!

 
Kāzu valsis

Kāzas – ir viens no galvenajiem notikumiem dzīvē. Vai jūs vēlāties padarīt šo pasākumu tiešām neaizmirstamu un pārsteigt visus ar savu grāciju un eleganci?

Mēs palīdzēsim Jums izveidot savu individuālu un neatkārtojamu mīlas un maiguma deju, kurš uz ilgiem laikiem paliks Jūsu sirdīs, un atgādinās Jums par skaistāko notikumu Jūsu dzīvē.

Virzieni:

 
Deju kursi bērniem

Bal­les de­jas ir māksli­ni­ecisks spor­ta ve­ids. Tas attīsta bērni­em rit­ma izjūtu un mu­zika­litāti, fi­zis­ko spēku un elastīgu­mu, ko­or­dināci­ju un kustību at­miņu, iz­turību un dis­ciplīnu, grāci­ju un sti­lu.

Vi­sas šīs īpašības ir ne­pi­eciešamas lai uzstātos uz de­ju grīdas, iz­pildot sa­režģītus de­ju ele­men­tus. Vi­eni no svarīgāka­ji­em panāku­mu ele­men­ti­em ir vi­enmērīgas kustības, pi­evilcīgs pāra ārēja­is izs­kats, un, pro­tams - ko­man­das gars.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk